Επιστολές Τ.Δ.Ε. E.TE. ΔΕΗ

ΤΔΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

10/12/2012:  Εργασίες προληπτικής συντήρησης-βλαβων Μ/Σ

28/11/2012 :  Προς το Προεδρείο ΕΤΕ ΔΕΗ

15/11/2012 :  Τροποποίηση καταστατικού

07/11/2012 :  Προς Κέντρο κατανομής φορτίου - Ροδίνι

02/11/2012 :  Συντήρηση Ατμοηλεκτρικών Μονάδων Νο1 και Νο2