Επιστολές Τ.Δ.Ε. E.TE. ΔΕΗ

ΤΔΕ Β/Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

21/03/2013: ΠΛΑΦΟΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

11/09/2012 : ΚΩΔΙΚΟΙ ΩΡΑΡΙΟΥ